Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 grudnia 2010 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.