Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 stycznia 2011 r. z kontroli obejmującej osiąganie w 2009 r. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy Karta nauczyciela.