Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 stycznia 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.