Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 lutego 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.