Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 marca 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.