Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 marca 2011 r. z kontroli w zakresie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2009, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.