Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2011 r. oddalająca wniesione zastrzeżenia przez Wójta Gminy Duszniki do treści wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lutego 2011 r.