Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 kwietnia 2011 r. z kontroli wydatków realizowanych w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Miejskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.