Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 kwietnia 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w zakresie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzglęnieniem art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.