Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 maja 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.