Zasięg terytorialny regionalnych izb obrachunkowych w tym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z  2004r. Nr 167, poz. 1747), w którym zawarto wykaz regionalnych izb obrachunkowych, ich siedzib, siedzib zespołów zamiejscowych, liczby członków kolegium oraz terytorialnego zasięgu działania izb obrachunkowych.

Nazwa i siedziba regionalnej izby obrachunkowej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Siedziby zespołów zamiejscowych: Kalisz, Konin, Leszno, Piła

Terytorialny zasięg działania regionalnej izby obrachunkowej: województwo wielkopolskie