Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 maja 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.