Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 maja 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.