Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 lipca 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.