Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2011 r. oddalająca wniesione zastrzeżenia przez Prezydenta Miasta Poznania do nieprawidłowości (ustaleń kontroli) zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 lipca 2011 r.