Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 sierpnia 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.