Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 września 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej obejmującej 2010 rok  w zakresie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30 a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.