Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 września 2011 r. z kontroli doraźnej sprawdzającej wykonanie wniosku pokontrolnego Nr 20 sformułowanego w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w 2010 r. w brzmieniu: "Zaprzestać finansowania wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy - poza budżetem gminy. W przypadku środków pochodzących z ewentualnych darowizn przyjmować je na dochody gminy."