Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 października 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.