Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 grudnia 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.