Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 września 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.