Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 września 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.