Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 listopada 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.