Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 listopada 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r. oraz z kontroli problemowej w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2013 r.
do 30.06.2014 r.