Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 maja 2015 r. z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Poznania w zakresie realizowania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przez jednostkę budżetową Miasta Poznania - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r.