Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 lipca 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 rok.