Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 października 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.