Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 stycznia 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.