Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 stycznia 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.