Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lutego 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.