Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 lutego 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.