Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 kwietnia 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r. oraz kontroli problemowej w zakresie dochodów z mienia wynikających z tytułów cywilnoprawnych w kontekście art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - w cześci dochody ze sprzedaży mienia jst obejmującej lata 2013-2014.