Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 maja 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r.