Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 sierpnia 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.