Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 listopada 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.