Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 grudnia 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.