Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 r. oddalająca wniesione przez Starostę Chodzieskiego zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 października 2016 r.