Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 kwietnia 2017 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej obejmującej rok budżetowy 2015, w tym w zakresie wydatków majątkowych ujętych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności ze stanem faktycznym.