Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 maja 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.