Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 października 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.