Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 listopada 2017 r. z kontroli doraźnej w zakresie spełnienia przesłanek do udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w II półroczu 2017 r., w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zamiarem zawarcia umowy przez Gminę Rzgów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Rzgów Pana Grzegorza Matuszaka.