Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 grudnia 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.