Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 kwietnia 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.