Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 kwietnia 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.