Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lipca 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.