Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 sierpnia 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.