Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 września 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.