Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 września 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.