Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 listopada 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.