Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 listopada 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynangrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.